Adwokat w Gdańsku

Adwokat w Gdańsku


Adwokat w Gdańsku oferuje pomoc prawną nie tylko w trakcie procesu, ale również na etapie postępowania przygotowawczego. Jeśli chodzi o ochronę praw i interesów ofiary, moja praca zaczyna się jeszcze przed etapem czynności śledczych. Będąc przedstawicielem ofiary będę monitorował postępy śledztwa i kontrolował, czy śledczy nie przeciągają postępowania. Osoby prawne mogą zlecić wytoczenie pozwu za niezgodne z prawem działania kontrahentów, spróbować pozasądowego rozwiązania spornej sytuacji, a dopiero potem przystąpić do procesu. Moja pomoc prawna przyda się spółkom prawa handlowego w postępowaniach cywilnych i karnych. W tych sprawach brak odpowiedniego doświadczenia powoduje, że pomoc jest mało przydatna i nieskuteczna.

Adwokat w Gdańsku reprezentuje interesy klienta w sprawach cywilnych

Spory między osobami prawnymi lub osobami fizycznymi powstają nieustannie. Sądy są powołane do uregulowania stosunków materialnych, mieszkaniowych, pracowniczych, gruntowych, osobistych, cywilnych. Proces bez profesjonalnego przedstawiciela strony tzn. prawnika jest niemożliwy. Interesów klienta w sądzie, w oparciu o obowiązujące normy prawa, broni adwokat w sprawach cywilnych. Pomoc prawna adwokata w Gdańsku jest niezbędna i skuteczna. Jeśli masz problemy prawne na Pomorzu, jeśli chcesz wygrać sprawę w sądzie, wybieraj tylko profesjonalistów o stabilnej reputacji.

Jak pomaga adwokat w Gdańsku?

Adwokat cywilny zawsze kompleksowo podchodzi do rozwiązywania problemów. Moje działania mają na celu wygranie sprawy lub złagodzenie strat finansowych przy rozpatrywaniu roszczenia cywilnego. Sporom pomiędzy skonfliktowanymi stronami zawsze towarzyszą wzajemne roszczenia. Zadaniem adwokata w Gdańsku jest zakończenie spraw cywilnych poprzez minimalizację ewentualnych kosztów, chroniąc prawa klienta.

Wykonuję wiele prac przygotowawczych do reprezentowania praw swojego klienta w sądzie:

 • Zajmuje stanowisko prawne w sprawie cywilnej, rozwijam taktykę obrony w sądzie, sporządzam i składam pozwy mające na celu zaspokojenie roszczeń klienta.
 • Jako adwokat w Gdańsku przygotowuje, wnoszę sprzeciwy od powództwa cywilnego strony przeciwnej, sporządzam, przelewam roszczenia wzajemne, w razie potrzeby w trakcie rozprawy.
 • Przygotowuję projekt porozumienia polubownego, uwzględniając interesy klienta zamieszkałego w Gdańsku lub innym regionie, sporządzam wszelkiego rodzaju pisma procesowe niezbędne dla postępowania przed sądem, zapewniając ochronę klienta.
 • Przygotowuję, wysyłam wnioski do sądu lub innych organów o uzyskanie ważnych informacji w sprawie cywilnej, prowadzę wyjaśnienia, przygotowuję klienta do zbliżającej się rozprawy, wyjaśniam istotę procesu.
 • Uczestniczę w każdym posiedzeniu sądu, reprezentując interesy klienta, otrzymuje odpisy orzeczenia sądu do przekazania klientowi.
 • Wnoszę apelację od orzeczenia sądu, w przypadkach przewidzianych prawem skargi kasacyjnej od orzeczeń sądów I i II instancji.

Ceny uzależnione są od stopnia skomplikowania zbliżającego się procesu, negocjowane są indywidualnie przy zawieraniu umowy o świadczenie pomocy prawnej. Przy składaniu wniosku do sądu ważne jest, aby skonsultować się z dobrym adwokatem w Gdańsku, który ma nienaganną reputację w prowadzeniu spraw cywilnych.

Jakie usługi świadczy adwokat w Gdańsku od spraw cywilnych?

Zasady w sporach cywilnych określa Kodeks cywilny. Osobom bez wykształcenia prawniczego chętnie pomogę, ponieważ pracując jako doświadczony adwokat w Gdańsku, dokładnie przestudiowałem zakres spraw i mam solidne doświadczenie praktyczne.

W zakresie cywilnoprawnych stosunków prawnych świadczę następującą pomoc prawną:

 • Przeprowadzenie wstępnych konsultacji, które określają istotne elementy nadchodzącego procesu, ocenę perspektyw zaspokojenia roszczenia zgłoszonego przez klienta lub obronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami powoda wobec klienta.
 • Gromadzenie dowodów sytuacji prawnej klienta, w tym odzyskiwanie dokumentów, zaświadczeń, zapisów archiwalnych, wysyłanie wniosków adwokackich. Badanie otrzymanych dokumentów w celu ustalenia potrzeby i możliwości wykorzystania ich w procesie.
 • Przygotowanie taktyki i strategii prowadzenia sprawy w celu uzyskania pożądanego rezultatu po jej zakończeniu, w tym poprzez podpisanie ugody pomiędzy stronami sporu. Przygotowanie dokumentów do zawarcia ugody.
 • Sporządzanie pism o charakterze procesowym: roszczeń, odwołania, odpowiedzi na rewizję, sprzeciwów, wyjaśnień, wniosków i innych dokumentów przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 • Przygotowanie do każdego posiedzenia sądu: przygotowawcze lub do posiedzenia w celu rozpoznania sprawy co do istoty sprawy.
 • Reprezentowanie interesów klienta na rozprawie sądowej zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem pracy.
 • Adwokat w Gdański może również otrzymać orzeczenie sądu, nakaz egzekucji i poddać je egzekucji.
 • W przypadku niezgody klienta z podjętą decyzją, przygotuję, skieruję i chronię interes klienta przed sądami apelacyjnymi i kasacyjnymi.

Adwokat w GdańskuOchrona prawna wykonywana przeze mnie jako adwokata w Gdańsku gwarantuje maksymalną możliwą ochronę klienta. Każdy obywatel, który wystąpił o pomoc, otrzyma wykwalifikowaną, kompleksową pomoc. Cena ustalana jest indywidualnie. Uwzględniana jest objętość, rodzaj, złożoność sprawy. Potrafię wybrać, jakiego rodzaju i w jakim zakresie pomoc prawna jest potrzebna do rozwiązania zaistniałego problemu. Ostateczny koszt ustalam po dokładnym przestudiowaniu istoty sprawy, wszelkich dostępnych dokumentów oraz ewentualnych trudności w nadchodzącym procesie. Posiadam bogate doświadczenie prawnicze, prowadzę sprawy cywilne i jestem praktykującym adwokatem. Cieszę się  opinią solidnego partnera, zapewniam wykwalifikowaną pomoc prawną w przypadku sporów gospodarczych, majątkowych, spadkowych dla mieszkańców Pomorza.